Tiedote: PoT / Locia – yhteistyö

Toimitila- ja palveluverkkojen ennakoivaa kokonaishallintaa julkisille organisaatioille

Tulevaisuuden kaupungeissa asiakaslähtöisyys, digitaalisuus sekä palveluiden järjestämisen ja monitahoisen tuottamisen kokonaiskoordinaatio tulevat edellyttämään julkiselta sektorilta rohkeaa toimintatapojen uudistamista. Niukkenevien resurssien myötä palvelutuotantoa ja kiinteistöomaisuutta on arvioitava kokonaisuutena ja pohdittava, minkälaisia ja kuinka paljon tiloja palvelutuotannolle tarvitaan sekä kuinka niiden tarvitsemat investoinnit ja ylläpito hoidetaan. Optimoidulla palveluverkolla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja tuottavuuden tason nostoa palveluverkon toiminnan ja mm. tilankäytön tehostumisen kautta.

Locia CapaCity on dynaaminen palveluverkkosuunnittelun työkalu, joka yhdistää tiedon palvelupisteitten sijainneista, toiminnasta, ihmisistä ja rakennuksista. Tiedot kerätään automaattisesti jatkuvana datavirtana suorana operatiivisista järjestelmistä, ja yhdistetään ulkoisiin tietolähteisiin ja rekistereihin. Palvelupistekohtaisen tiedon syventämiseen on lähes rajattomat mahdollisuudet mm. sensoripohjaisen olosuhdedatan avulla. Lähes reaaliaikainen, faktapohjainen tilannekuva palveluverkon suorituskyvystä tuo merkittävää hyötyä toiminnan suunnitteluun käytännön tasolla. Ennakointitieto on erityisen tärkeää kaupunkisuunnittelijoille pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa. Päätöksentekijät voivat hyödyntää visualisoitua tietoa ja selkeitä mittareita palveluverkkoa koskevia päätöksiä tehdessään.

Käytännössä dynaaminen palveluverkkosuunnittelu mahdollistaa ajantasaisen tilannekuvan luomisen palveluverkon alueellisesta yli- tai alikapasiteetista, investointien suunnittelun, tai vaikkapa yksittäisen palvelupisteen, kuten päiväkodin, täyttö- ja käyttöasteen tarkastelun. Rakennusten peruskorjaukset voidaan ajoittaa ennakoivasti oikeaan aikaan digitaaliseen elinkaaridataan pohjautuen, ja välttää turhat investoinnit esimerkiksi palveluverkosta poistuviin rakennuksiin.

Platform of Trustin ja Locian yhteistyö mahdollistaa palveluverkkotietojen rikastamisen ja hyödyntämisen luottamukseen perustuvan ekosysteemin avulla. Ekosysteemissä toimivat yritykset hyötyvät toinen toisistaan ja samalla tuotetaan arvoa asiakkaille sekä kumppaneille. Platform of Trustin avulla tiedot saadaan virtaamaan tehokkaasti ja yhteismitallisesti Locia CapaCityyn, joten aikaa ja resursseja vapautuu enemmän tietojen hyödyntämiseen palveluverkkosuunnittelussa.

Kesäkuussa julkaistava ja yhteisöllisesti kehittyvä Platform of Trust on alusta, joka harmonisoi eri lähteistä tulevan datan yhteisesti käytettävään muotoon. Datan luotettavuus varmistetaan datalähteiden validoinnilla ja automatisoiduilla luvitus- ja sopimustyökaluilla. Alustan kehitys on alkanut kiinteistö- ja rakennusalan tarpeista, joten alussa alustalla on erityisesti näihin aloihin liittyvää dataa. Jatkossa alustaa voi hyödyntää minkä tahansa alan tarpeisiin.

Tutustu Platform of Trustiin >>

Lisätietoja:

Toni Luhti
Platform of Trust Oy
050 506 6327
toni.luhti@oftrust.net

Emilia Rönkkö
Locia Oy
044 976 3620
emilia@locia.fi